Bệnh viện an toàn trong tình huống khẩn cấp và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của bệnh viện

:
Bộ Y tế Việt Nam, World Health Organization, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Đánh giá sự sẵn sàng ứng phó, khả năng phục hồi và tính bền vững của các trung tâm y tế trong tình hình biến đổi khí hậu ở ba tỉnh thí điểm để cung cấp đầy đủ dữ liệu và thông tin về những ‘lỗ hổng’ hiện nay và cơ hội để cải thiện chăm sóc y tế ở Việt Nam. Đánh giá cũng nhằm kiểm tra tính phù hợp và khả năng ứng dụng của những công cụ được xây dựng.