Sáng kiến một LHQ

Sáng kiến cải cách ‘Thống nhất Hành động’ toàn cầu bắt đầu được triển khai từ năm 2006 khi Chính phủ của tám quốc gia – Albani, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Ru-an-đa, Tanzania, Uruguay, và Việt Nam – tình nguyện trở thành các quốc gia thực hiện thí điểm sáng kiến ‘Thống nhất Hành động’. Tám quốc gia này đã nhất trí về việc tận dụng sức mạnh và lợi thế so sánh của các thành viên trong đại gia đình LHQ và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường tác động của cả hệ thống LHQ.

Tại Việt Nam, sáng kiến này giúp tập hợp kiến thức, kinh nghiệm và năng lực của tất cả các cơ quan LHQ tại Việt Nam nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhất quán và hiệu quả hơn. Sáu yếu tố trụ cột cải cách tại Việt Nam bao gồm Một Kế hoạch Chung, Một Ngân sách Chung, Một Lãnh đạo Chung, Một Bộ Quy tắc Quản lý Chung, Một Tiếng nói Chung và Một Ngôi nhà xanh chung của LHQ.

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 38 500 100 / +84 (0) 24 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 24 37 265 519 / +84 (0) 24 37 265 520 mới

E-mail: wpvnmmedia@who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.