Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam
63 Trần Hưng Đạo
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3943 3734 / 5 / 6
Facsimile: +84 4 3943 3740
E-mail: media.vtn@wpro.who.int