Chống lao và loại trừ bệnh phong

Chương trình chống lao đang hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam triển khai Kế hoạch phòng chống lao quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, bao gồm chương trình quản lý lao đa kháng thuốc (MDR-TB) và nâng cấp các dịch vụ phòng xét nghiệm. Bằng cách thúc đấy chiến lược Chống lao toàn cầu, văn phòng WHO tại Việt Nam hỗ trợ để xây dựng Điều tra tỷ lệ mắc lao và nhiễm lao toàn quốc lần đầu tiên tại Việt Nam và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia để phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. WHO Việt Nam cũng là chủ tịch của Tiểu ban Điều phối Quỹ Toàn cầu Phòng Chống lao.

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam
63 Trần Hưng Đạo
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3943 3734 / 5 / 6
Fax: +84 4 3943 3740
E-mail: media.vtn@wpro.who.int