Phát triển ngành y tế

Chương trình phát triển hệ thống y tế (HSD) đang làm việc để củng cố hệ thống y tế hiện có ở Việt Nam nhằm giải quyết một cách hiệu quả và công bằng những thách thức do các thay đổi về kinh tế xã hội, nhân khẩu học và dịch tễ học gây ra. Chương trình HSD hỗ trợ Chính phủ trong việc xây dựng và thể chế hóa Hệ thống Tài khoản Y tế quốc gia làm công cụ giám sát và xây dựng các chính sách tài chính y tế; xây dựng năng lực nghiên cứu và hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng.

Hoạt động của Chương trình đã xây dựng năng lực lập kế hoạch và quản lý tài chính cho cán bộ địa phương và trung ương trong bối cảnh phân cấp quản lý; ủng hộ các phương pháp tiếp cận tài chính y tế công bằng và bền vững. Ở cấp độ chính sách và xây dựng pháp luật, chương trình HSD giúp xây dựng các quy định, khuôn khổ và hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của cán bộ y tế, chất lượng và an toàn của dịch vụ, dược phẩm và dụng cụ y tế. Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam cũng hỗ trợ việc tích hợp các nguyên tắc nhân quyền và bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế trong công tác phòng chống và giải quyết bạo hành gia đình, và xây dựng năng lực để tìm hiểu, đánh giá và giám sát tác động của các hiệp định thương mại quốc tế đối với lĩnh vực y tế.

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 38 500 100 / +84 (0) 24 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 24 37 265 519 / +84 (0) 24 37 265 520 mới

E-mail: wpvnmmedia@who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.