Sức khoẻ môi trường và nghề nghiệp

Do hậu quả của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện cơ giới, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đã trở một quan ngại về sức khỏe nghiêm trọng và ngày càng tăng. Ô nhiễm không khí đô thị, chất thải rắn và độc hại, nguy hiểm cùng với thảm họa và các tình trạng khẩn cấp do con người gây ra đang ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân. Để giải quyết được những vấn đề đó đòi hỏi phải có sự phối hợp của ngành y tế và môi trường.

Chương trình sức khỏe môi trường và nghề nghiệp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam tăng cường năng lực và thúc đẩy các hoạt động phòng chống làm giảm nguy hại của môi trường đối với sức khỏe, tăng cường sự an toàn và nâng cao sức khỏe công cộng bằng cách giải quyết những vấn đề cấp bách về nước sạch và vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, an toàn hóa chất, quản lý chất thải y tế, sức khỏe nghề nghiệp và biến đổi khí hậu.

Chương trình cũng tập trung vào việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe môi trường (NEHAP) và thiết lập qui trình đánh giá Tác động đối với Sức khỏe của các dự án phát triển tại Việt Nam. WHO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề chất lượng không khí và an toàn hóa chất. Để nâng cao nhận thức về tác động của những nguy hại môi trường đối với sức khỏe, WHO và các đối tác đào tạo quan chức của Bộ Y tế về các lĩnh vực chất thải bệnh viện và thí điểm các công nghệ không đốt để xử lý và tiêu hủy chất thải y tế.

Ấn phẩm và tài liệu

Sổ tay cấp nước an toàn cho các công trình cấp nước quy mô nhỏ - tiếng Anh

Sổ tay có hướng dẫn đầy đủ về cách triển khai kế hoạch cấp nước an toàn cho các công trình cấp nước quy mô nhỏ, bao gồm hướng dẫn, ví dụ và nghiên cứu trường hợp về công trình cấp nước quy mô nhỏ khu vực nông thôn

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 38 500 100 / +84 (0) 24 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 24 37 265 519 / +84 (0) 24 37 265 520 mới

E-mail: wpvnmmedia@who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.