Giới thiệu về WHO tại Việt Nam

Chúng tôi là ai?

Tổ chức Y tế Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của WHO khi thành lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Khu vực Tây Thái Bình Dương

WHO ở Khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi trên một phần tư dân số thế giới sinh sống, trải dài trên hơn một phần ba vòng địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân viên của WHO làm việc tại 15 văn phòng đại diện quốc gia và Văn phòng Khu vực tại Manila, Philippines, để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên đạt được kết quả sức khoẻ tốt hơn cho gần 1,9 tỷ người dân ở 37 quốc gia và lãnh thổ của Khu vực.

Sự hiện diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ.Tầm nhìn và sứ mệnh của WHO

Tầm nhìn của WHO khi thành lập là một thế giới trong đó mọi người đều đạt được trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tinh thần tốt nhất có thể. Sứ mệnh của WHO là tăng cường sức khoẻ, và sự an toàn của con người và đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. WHO hoạt động với cam kết về quyền con người, tính phổ cập và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được thông qua trong Hiến pháp của mình.

Các chức năng chính của WHO bao gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ và tham gia hợp tác khi cần có hành động chung; xây dựng các chương trình nghiên cứu và khuyến khích sự kiến tạo, truyền tải và phổ biến những kiến thức có giá trị; thiết lập các quy chuẩn và tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện; đề xuất các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích sự thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; và theo dõi tình hình y tế và đánh giá các xu hướng y tế.

Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của quốc gia đang chuyển đổi sang mức thu nhập trung bình.

Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng đại diện của WHO sử dụng sức mạnh của ba cấp của Tổ chức nhằm tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực có thể tạo ra sự thay đổi; phân công đúng người vào đúng vị trí; thu hút các đối tác một cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông; và nâng cao khả năng thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống của tổ chức.

Các ưu thế của WHO

Sự khác biệt của WHO, một tổ chức dựa trên khoa học và bằng chứng để đưa ra các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trên toàn cầu, khiến cho WHO trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi. Tiếng nói mạnh mẽ của Tổ chức về sức khoẻ và quyền con người là điều không thể thiếu để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Qua hơn 40 năm hợp tác với Chính phủ Việt Nam, WHO đã có được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc ở tất cả các tuyến của hệ thống y tế Việt Nam.

WHO là một trong những tổ chức chuyên môn hàng đầu về y tế đóng góp cho ngành y tế Việt Nam. Sự hỗ trợ của WHO tập trung vào xây dung các chính sách, hướng dẫn và quy định nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng cường năng lực của nhân viên y tế và hệ thống y tế; cập nhật kiến thức; thí điểm các mô hình chăm sóc sức khoẻ mới; và tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Ngoài việc cung cấp chuyên môn, kỹ năng và kiến thức, WHO còn phối hợp với các đối tác phát triển khác của Việt Nam để hỗ trợ một cách có chiến lược bằng việc tham gia Nhóm Đối tác Y tế (HPG) để đảm bảo không có sự chồng chéo. WHO cũng huy động nguồn lực từ các nhà tài trợ khác cho ngành y tế và do đó luôn là đối tác tin cậy trong chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam.

Các hoạt động của WHO tại Việt Nam

Các hoạt động của WHO tại Việt Nam dựa trên nhu cầu hỗ trợ của quốc gia trong việc thực hiện các chính sách, chiến lược và kế hoạch y tế quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề sức khoẻ then chốt và thực hiện cam kết của mình đối với Hiến pháp của WHO và các điều luật và hiệp ước y tế quốc tế khác. Những ưu tiên toàn cầu và khu vực cũng như những ưu tiên chung của Liên Hiệp Quốc cung cấp thêm định hướng cho hoạt động của WHO tại Việt Nam. Khung chương trình chủ đạo là Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững, được thông qua tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2015.

Các chính sách, chiến lược và kế hoạch y tế quốc gia của Việt Nam

Tất cả các quyết định cấp cao nhất trong nước đều do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Vào tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thông qua một nghị quyết mới về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân (Số 20-NQ /TW). Nghị quyết này được cập nhật dựa trên nghị quyết trước đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 năm 1992. Kết hợp các kết quả từ việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết năm 1992 và đánh giá tình hình hiện tại, nghị quyết mới bao gồm các quan điểm và mục tiêu của chính sách y tế quốc gia cũng như các nhiệm vụ chính và các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2025 và 2030.

Những ưu tiên của WHO

Chương trình hoạt động chung của WHO đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2018 dự kiến sẽ thông qua chương trình hoạt động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

  • Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: thêm 1 tỷ người hưởng lợi từ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
  • Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn trước các tình huống y tế khẩn cấp
  • Người dân có sức khoẻ tốt hơn: thêm 1 tỷ người có sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt hơn.

Những ưu tiên của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Liên Hiệp Quốc, trong đó có WHO, đã thông qua sáng kiến Thống nhất hành động (Delivering as One) và cam kết với sáng kiến Một Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vào năm 2006. Vào tháng 7 năm 2017, các bên liên quan đã công bố Một Kế hoạch Chiến lược 2017–2021, trong đó đề ra các lĩnh vực trọng điểm và kết quả đầu ra cho các can thiệp của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.